فرم ثبت نتایج پژوهش های سلامت کشور

پژوهشگر گرامی این فرم ملاک تسویه حساب و پایان طرح/پایان نامه می باشد خواهشمند است با دقت کامل تکمیل نمایید.
 • 0
 • عنوان طرح*
  1
 • کد طرح*
  2
 • تاریخ اتمام طرح*پایان طرح
  3
 • مجری اصلی*
  4
 • همکاران*
  5
 • عنوان مقاله فارسی*
  6
 • نشانی مقاله فارسی*
  7
 • عنوان مقاله انگلیسی*
  8
 • نشانی مقاله انگلیسی*
  9
 • واژگان کلیدی*
  10
 • اطلاعات خبری
  11
 • کلمات اتگلیسی شناخته شده به زبان فارسی نوشته شود
  منظور از عنوان خبری ، یک جمله که بیانگر طرح و هدف از اجرای طرح می باشد.
  12
 • عنوان خبری*
  13
 • خلاصه فارسی طرح(حداکثر 10خط)*شامل مقدمه کوتاه ، نام روشهای آماری مورد استفاده ، نتیجه گیری و پیشنهادات
  14
 • خلاصه انگلیسی طرح(حداکثر 10 خط)*شامل مقدمه کوتاه ، نام روش های آماری مورد استفاده ، نتیجه گیری و پیشنهادات
  15
 • مقطع تحصیلی*
  16