فرم پیشنهاد موضوع و گروه در اتاق فکر

عنوان فرم
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • پست الکترونیک*آدرس صحیح ایمیل
  3
 • ساکن شهر*
  4
 • سطح تحصیلات*
  5
 • مقطع*
  6
 • زمینه فعالیت*
  7
 • اهداف شما از طرح موضوع يا تشكيل گروه در اتاق فكر*هر هدف در يك سطر
  8
 • موضوع پیشنهادی*
  9
 • نوع گروه درخواستی*
  10
 • نام گروه درخواستی*
  11
 • تخصص هاي من در رابطه با موضوع و گروه درخواستي عبارتند از:*هر تخصص در يك سطر
  12
 • ابتكارات و ايده هاي خاص و موردي من در گروه پيشنهادي عبارت است از:*هر ابتكار و ايده در يك سطر
  13
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  14
 • نام*نام کامل
  15
 • نظرات*توضیح بیشتر
  16
 • دسته
  17
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  18