طرح بررسی غلظت گردوغبار سیمان درکارخانه سیمان سیستان

تعداد بازدید:۷۸

طرح آقای علیرضا خمر با عنوان بررسی غلظت گردوغبار سیمان درکارخانه سیمان سیستان و محل اجرای طرح در شهرستان زابل بوده، اهداف کلی  این طرح تعیین غلظت گردوغبار سیمان در کارخانه،تعیین اثرات گردوغبار سیمان در بیماری های تنفسی کارگران،تعیین میزان مواجهه کارگران با گردوغبار حاصل از سیمان، ،لذا  از آنجا که تعداد کارخانجات سیمان درکشور زیاد است وکشور ما یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان این محصول است وتعدادزیادی از کارگران، هم در کارخانجات سیمان وهم در صنعت ساخت وساز به کارهایی مشغول اند که سیمان درآن مصرف زیادی دارد واین افراد درتماس با گردو غبارسیمان هستند و با توجه به اینکه کیفیت هوای استنشاقی نقش اساسی در سلامتی وکیفیت عرضه خدمات ورضایت شغلی دارد.

آخرین ویرایش۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳