شرح وظائف مسئول پژوهش

تعداد بازدید:۳۱۹۹
1 انجام امور مربوط به مالکیت معنوی ومادی در امور پژوهشی دانشگاه
2  انجام امور مربوط به ابداعات و اختراعات و ثبت آن
3 بررسی طرح های پژوهشی جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری گزارشهای مربوطه و مصوبات شوراهای برگزار شده
4 انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد و فعالیتهای پژوهشی سالانه دانشگاه
5 همکاری لازم در برنامه ریزی و تدوین آیین نامه های مربوط جهت انجام امور پژوهشی مطالعه و بررسی لازم جهت تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه و ارائه گزارش لازم به مسئولین
6 ایجاد ارتباط مستمر بین کارشناسان پژوهشی واحد های تابعه دانشگاه و نظارت بر کار آنان و نامه نگاری در خصوص موارد خواسته شده
7 ایجاد هماهنگی لازم درون بخشی و برون بخشی در امور مربوط به شورای پژوهشی دانشگاه ، کمیته های HSR ، اخلاق پزشکی
8 همکار با اعضای هیأت علمی، پژوهشگران، دانشجویان جهت کار تحقیقاتی لازم نظارت و مشارکت در مورد احتیاجات مالی و تخصیص اعتبارات لازم و کمک های مالی دولت به پژوهشگران و پیگری پرداختها به محققین از واحد مالی مربوطه
10 نظارت لازم بر انجام امور محوله به کارشناسان واحد های مربوطه (کمیته تألیف و ترجمه- کمیته تحقیقات دانشجویی- مجله دانشگاه، کارشناسان پژوهش)
11 نظارت و تشکیل شورای تألیف و ترجمه دانشگاه نظارت و تشکیل هیئت تحریریه دانشگاه و مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زابل و افزایش تعداد مقاله های خارجی و داخلی
12 برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید و همکاران پیگیری امور مربوط به مراکز تحقیقاتی دانشگاه


      

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵