اختیارت و مسئولیتهای معاونت

تعداد بازدید:۲۹۶۷
1
 
اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه
2
 
برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی
3
 
الویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور
4
 
توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با الویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
5
 
کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی؛ مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رییس موسسه
6
 
ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
7
 
همکاری در ارائه علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها، کنفرانس های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر موسسات
8
 
همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیردانشگاهی
9
 
برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب
10
 
تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین الویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی موسسه
11
 
بررسی و ارزیابی فعالیت های موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رییسه
12
 
شناسایی و تعریف مو ضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی موسسه

 

آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵