معرفی مرکز رشد

تعداد بازدید:۲۰۱۹

رکز رشد محلی است که به منظور حمایت از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط واحدهای فناور و کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال از قبیل شرکتهای تازه تاسیس یا در آستانه تاسیس که در زمینه های مختلف منتهی به فناوریهای جدید تشکیل شده اند و دارای اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن می باشند، ایجاد شده است. در حقیقت اصطلاح مرکز رشد یا انکوباتور از دستگاهی با همین نام گرفته شده است که برای نگهداری و رشد نوزادان استفاده می شود. مراکز رشد معمولا در کنار یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی که خدمات پشتیبانی (اعم از فنی و غیر فنی) را برای تبدیل یا پرورش یک نوآوری یا یک اختراع به یک شرکت صنعتی ارائه می کند، تاسیس می شوند. در سرتاسر جهان این نکته پذیرفته شده است که مراکز رشد ابزارهای مطمئنی برای تبدیل نوآوریها و دستاوردهای تحقیقاتی به محصولات و نیز ترغیب کارآفرینی و توسعه آن به ویژه در حوزه فناوریهای پیشرفته می باشند.

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۶