وظایف شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۴۱۳

1- تصویب طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

2- تصویب مصوبات دانشکده ها

3- تصویب طرح های هیات علمی و کارمندان

4- تصویب کنگره و سمینار ها

5- تصویب درخواستهای مربوط به امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۵