اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۹۴۸
 
 
 • خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی( ریاست شورا)
 • آقای محمود عنبری (دبیر شورا)
 • آقای دکتر حکیم عزیزی
 • آقای دکتر کاوه تبریزیان
 • آقای دکتر عبدالحسین میری
 • آقای دکتر مهدی افشاری
 • آقای دکتر محمدرضا فیروزکوهی
 • آقای دکتر مصطفی حیدری مجد
 • آقای علیرضا خمر
 • آقای دکتر ایرج شهرامیان
 • آقای دکتر امید بامری
 • آقای عزیز شهرکی واحد
 • آقای دکتر راضیه بهزادمهر
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷