اعضای هیات تحریریه

تعداد بازدید:۳۰۹۴
 
 
1- دکتر محمد حسین اسدی: دانشیار آناتومی، دانشگاه بقیه الله تهران
2- دکتر محمد علی اخوت پور: استادیار ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
3- مهین بدخش: مربی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
4- دکتر کاوه تبریزیان: استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
5- دکتر ساسان توانا: استادیار بیماریهای ریه و ICU، دانشگاه شهید بهشتی تهران
6- دکتر محسن حیدری مکرر: استادیار اعصاب و روان، دانشگاه علوم پزشکی زابل
7- غلامحسن حیدری: مربی آموزش بهداشت: دانشگاه علوم پزشکی زابل
8- دکتر منصور دبیرزاده: استادیار انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
9- دکتر طیبه رخشانی: مربی آموزش بهداشت،عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران
10- عباسعلی رمضانی: مربی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
11- دکتر مجید زند کریمی: استادیار فارماسیوتیکس، دانشگاه علوم پزشکی زابل
12- دکتر زهرا سپهری: استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
13- دکتر محمد شریفی زاده: استاد سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- دکتر ایرج شهرامیان: استادیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل
15- حسین شهدادی: مربی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
16- دکتر حسینعلی غفاری پور: استادیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل
17- دکتر محمد حسن محمدی: استادیار اطفال، دانشگاه علوم پزشکی زابل
18-دکتر عباسعلی معین: استادیار آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
19- دکتر علیرضا نعمتی: استادیار ریه، دانشگاه علوم پزشکی زابل
20- دکتر محمد رضا نیکروش: استاد علوم تشریحی بیولوژی سرمی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
21- دکتر احمد وصال: استادیار قلب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زابل
آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵