آیین نامه های تالیف و ترجمه

تعداد بازدید:۲۴۸۶
فرم شماره یک کتاب ZIP DOC
فرم شماره دو کتاب ZIP DOC
آیین نامه چاپ کتاب ZIP PDF
پرسشنامه ارزیابی درخواست ترجمه کتاب ZIP DOC
چارت فرآیند تالیف کتاب ZIP DOC
پرسشنامه ارزیابی کتب تالیفی ZIP DOC
آخرین ویرایش۰۸ آبان ۱۳۹۵