اعضای شورای فناوری سلامت دانشگاه

تعداد بازدید:۲۱۴۶

اعضای شورای فناوری سلامت دانشگاه

1

آقای دکتر هادی میرزایی

عضو شورا

2

خانم دکتر خدیجه رضائی کیخایی

عضو شورا

3

-

عضو شورا

4

آقای محمود عنبری

عضو شورا

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷