شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت

تعداد بازدید:۱۷۹۴

شرکت های مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت

1

شرکت گل گوهر دارو

دانش بنیان

2

شرکت داروسازان هامون

-

3

شرکت کشت و صنعت گیاهان دارویی سیستان

-

آخرین ویرایش۲۶ مهر ۱۳۹۵