شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۸۴۴

معاونان پژوهشی مجری و هدایت کننده سیاست های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده های خود می باشند. بطور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها مشارکت و همکاری در تعیین اهداف، استراتژیها و سیاستهای پژوهشی دانشگاه در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق  پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به صنعت کشور و جامعه علمی است. از اینرو، با توجه به امور مختلف و متعدد، در این ارتباط وظایف مهمی بر عهده معاونان پژوهشی دانشکده ها خواهد بود. این امور شامل بخش های اصلی: امور پژوهشی، روابط بین الملل و کتابخانه می شود که در زیر به آن اشاره شده است.

1- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه و بانکهای اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین نامه های مربوطه در دانشگاه و وزارت متبوع
2- برنامه ریزی و سپاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح همکاری های علمی بین گروه های آموزشی در دانشکده
3- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشی های کاربردی و مورد نیاز کشور در پایان نامه های دانشجویی و پروژه های پژوهشی تصویب شده در دانشکده.
4- توسعه، تقویت و هدایت پایان نامه ها و طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر برنامه های عملیاتی و راهبردی دانشگاه، سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور.
5- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده جهت ارائه به رئیس دانشکده.
6- ایجاد ارتباط لازم با گروه های آموزشی دانشکده و نیز سایر دانشکده ها به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
7- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینار ها و کنفرانس های علمی و نظارت و اجرای کلیه امور قرار دادهای پایان نامه های دانشجویی و پروژه های تحقیقاتی و خدماتی در سطح دانشکده و دانشگاه.
8- تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشکده و دانشگاه.
9- بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشکده و حیطه های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی در چارچوب برنامه های عملیاتی و راهبری دانشگاه و برنامه های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای پژوهشی.
10- بررسی مقدماتی و اظهار نظر درباره پایان نامه ها و طرح های پژوهشی که بوسیله دانشجویان گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی ارائه می شود جهت طرح در جلسات شوراهای پژوهشی تخصصی تحصیلات تکمیلی.
11- تهیه گزارش در مورد امور پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی دانشکده و دانشجویان و اعضای هیئت علمی و پیشرفت برنامه های تحقیقاتی آنان.
12- پیگیری اجرای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرح های مزبور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
13- شرکت فعال در شوراها، جلسات و کمیته های مختلف پژوهشی در سطح دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع (حسب مورد).

 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۵