اولویت های پژوهشـــی سال۱۴۰۰...بندهای(الف)،(ب)،(پ)،(ت)،(ٍٍث)،(ج)،(چ)،(ح)

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۷ کد : ۳۸۳۳ اخبار معاونت
تعداد بازدید:۲۲۸

الف-اولویت­­های پژوهشـی حوزه تحقیقات کــووید19، در صفحه­ های 2تا8

ب-اولویت­­های پژوهشــی در حیطه دارو، درصفحــه9

پ-اولویت­­های پژوهشـی در حیطــه پـزشکی(علوم پایه)، در صفحه10                           

ت-اولویت­­های پژوهشـی در حیطـه پرستاری و مامائی،در صفحات11تا13

ث-اولویت­­های پژوهشی رشته پرستاری درحیطه سلامت جامعه،در انتهای صفحه13

ج-اولویت­­های پژوهشی در حیطـه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای،در ابتدای صفحه 14

چ-اولویت­­های پژوهشی در حیطـه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،در میانه صفحه14

ح-اولویت­­های پژوهشـی در حیطــه پیــراپزشکی،درانتهای صفحه 14

 

2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،14


نظر شما :