اخبار معاونت

چهارمین دور از سلسله جلسات مـدرسه توانمنـد سازی پژوهشی، روزهای چهاردهم ،پانزدهم ،بیستم و بیست ودوم اردیبهشت ماه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با همکاری دانشکده بهداشت و مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی زابل، در حال برگزاری چهار وبینار زیر می باشد...

ادامه مطلب