اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات

تعداد بازدید:۲۶۵۸
 
 

شورای مرکزی

 تعریف:

شورای مرکزی شورایی است متشکل از تعدادی اعضاء فعال کمیته که با رای مستقیم حاضرین درجلسه مجمع عمومی انتخاب و پس از تنفیذ حکم از جانب دبیرکمیته به مدت یکسال به این عنوان منصوب می گردند. روند تشکیل جلسات شورای مرکزی به صورت ماهانه یک جلسه می باشد. مسئولیت برگزاری جلسات بر عهده دبیر کمیته می باشد.

 وظایف شورای مرکزی:

 1) تصویب سیاست گذاریهای یکساله علمی – پژوهشی، آموزشی و اجرائی که توسط دبیر ارائه می گردد.

2) تصویب آیین نامه داخلی کمیته .

 3) نظارت برعملکرد دبیر.

 اعضاء شورای مرکزی:

دانشکده بهداشت: نیلوفر فکور؛مرضیه یوسفی؛زهره کاربخش؛ابوالفضل محمدی دانشکده پرستاری: چیمن احمدی،شریفه قدری،ساجده نوشیروانی،محسن حمیدیان دانشکده پزشکی: علیرضا سرگزی،رضا عرفانی فر،فاروغ مارندگانی دانشکده داروسازی: فاطمه غلامی،یگانه خواجوی،علی راهداری،رضا رندیان دانشکده پیراپزشکی: عمران سربازی؛ احسان رخشانی معزز

جلسات شورای مرکزی:

جلسات با حضور یک به علاوه نصف اعضا رسمیت می یابد. حضور دبیر جهت برگزاری جلسات شورای مرکزی الزامی نیست. در غیاب دبیر کمیته جلسات شورای مرکزی توسط قائم مقام وی هدایت و اداره می شود. قائم مقام در ابتدای جلسه و با انتخاب اکثریت حضار مشخص می شود. غیبت 3 جلسه یا بیشتر توسط یکی از اعضای شورای مرکزی به منزله خروج از شورا تلقی شده و ادامه حضور و عضویت وی منوط به رای مثبت 3/2 حاضرین در جلسه (رأی مخفی) می باشد. زمان تشکیل جلسات با تصمیم اعضای گروه تعیین و دستور کار هر جلسه در جلسه قبل مشخص خواهد شد. در صورت عدم تشکیل جلسات به علت به حد نصاب نرسیدن اعضا، برای غایبین غیبت منظور خواهد شد. حداقل تعداد تشکیل جلسات هر ماه یک جلسه است.

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰